bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 3


Nội dung chính

Vở bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo độ dài?

A. cây số B. mét C. lít D. đề-xi-mét

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 1dm = ….mm?

MỘT.1 B. 0 C.10 D.100

Câu 3: Kết quả của phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dm B. 24dm C. 27dm D. 30dm

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm?

A.53 B. 50 c.3 D. 503

câu hỏi 5 : Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4m, 3m2dm, 36dm là:

A. 100dm B. 110dm C. 108dm D. 120dm

bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m4cm = ….cm 2km = …hm 9dm4cm = …cm 6dm = ….mm
5hm = …m 4m7dm = …dm 6m3cm = …cm 70cm = …dm

Bài 2: Tính toán:

20đập + 13đập 45hm – 19hm 170m + 15m
320cm – 50cm 16dm x 7 84dm : 3

Bài 3: Đặt dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3dm4cm…30cm 4hm5dam… 50dam 15dm… 1m5dm
6m4cm…600cm 5dm4cm… 54cm 7m6cm… 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5
DỄ MỘT MỘT

bài tập tự luận

Tham Khảo Thêm:  Tổng Ba Góc Ngoài Tam Giác, Góc Ngoài Tam Giác, Tính Chất Góc Ngoài Của Tam Giác

Bài 1:

3m4cm = 304cm 2km = 20hm 9dm4cm = 94cm 6đm = 600mm
5hm = 500m 4m7dm = 47dm 6m3cm = 603cm 70cm = 7dm

Bài 2:

20đập + 13đập = 33đập 45hm – 19hm = 26hm 170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm 16dm x 7 = 112dm 84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm 4hm5dam < 50dam 15dm = 1m5dm
6m4cm > 600cm 5dm4cm = 54cm 7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về số liệu và đơn vị đo lường

1 thế kỷ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bài 1.

1 giờ bằng 60 phút. 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Viết chữ cái trước câu trả lời đúng:

Nếu kim giờ quay được 1 vòng thì số vòng quay của kim phút là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

bài 3 . Viết chữ cái trước câu trả lời đúng:

2 giờ 30 phút [ ] 230 phút. Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. >

b.<

C. =

D. Không điểm

bài 4 . Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một. 20kg =………….gm

b. 36tấn =……. chuông hư

c. 10OOg =….kg

d. 2000kg = ….. tạ

Bài 5 . Có 7 ngày trong một tuần, hãy hỏi:

Một. Có bao nhiêu ngày trong 7 tuần?

b. 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?

c. 200 ngày bằng bao nhiêu tuần?

Bài 6. Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Ngày hôm qua của ngày mai là:

A. hôm nọ

B.hôm nay

C. ngày mai

Bài 7 . Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Các tháng trong năm có 30 ngày là:

A. 4, 7, 9, 11.

B. 5, 6, 9, 11.

C . 4, 6, 9, 11.

bài 8 . Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một. 8m 5cm =…………cm b) 6km 4m =…………m

b. 5m 4dm =…….. dm…………………….. d) 7cm 6mm =……mm

Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một. 8m 4dm =…………..dm……………………..

b. 72 tấn 3 tạ =……………. chuông hư

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận xã hội "Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình"

c. 9m 15cm =……cm……………………..

d. 5 tấn 62 yến =…………. Yến mạch

đ. 7km 6m =…………. m……………………..

f. 4 Yên 9kg=…………. Kilôgam

Bài 10 . Trong một năm, tháng nào theo lịch có 31 ngày?

Đáp án bài tập Đo lường và đơn vị đo

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

b.<

Bài 4.

Một. 20kg = 20 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1kg

d. 2000kg = 20 tạ

Bài 5.

a) 7 tuần có số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày là số tuần:

140 : 7 = 20 (tuần)

c) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Trả lời:

a) 49 ngày;

b) 20 tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. Hôm nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

Một. 8m 5cm = 805cm

b. 5m 4dm = 54dm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

Một. a) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5 tấn 62 yến = 562 yến

đ. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.

Trong một năm dương lịch, các tháng sau đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Luyện bảng đơn vị đo độ dài

Đầu tiên. Viết đúng số vào chỗ chấm (theo mẫu):

Làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = …………. cm

4m 7dm = …………. đm

4m 7cm = …………. cm

2. Tính toán:

a) 8dam + 5dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km × 4 =……………………. 8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3. Điền “>, <, =” vào chỗ chấm:

6m 3cm …. 7m6m 3cm …. 6m 6m 3cm …. 630cm6m 3cm …. 603cm

4. Một tấm vải dài 6m, người ta lấy ra 4dm để may một cái túi. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Giải pháp

5. Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Tham Khảo Thêm:  Phương Pháp, Cách Cân Bằng Oxi Hóa Khử Hay Nhất, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để 8m 6cm = … cm

A. 86  D. 608

Các bài toán về Đại lượng và đơn vị đo độ dài

Bài 3: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống

đ) 100m=1hm
đ) 10mm=1cm

Toán nâng cao lớp 3: Đại lượng và phép đo đại lượng

Bài 1: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu?

Bài 2: An cưa một khúc gỗ dài thành những khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa xẻ dài 7dm, An cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi lúc đầu khúc gỗ chưa chặt của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và bằng 1/2 sợi dây thứ ba. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu milimét?

Bài 4: Có 1 quả cân 1kg và 1 quả cân 2kg, 1 đĩa cân. Hai lần cân cân được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38kg. Hỏi phải chuyển bao nhiêu kg từ bao thứ hai sang bao thứ nhất để bao gạo thứ hai chỉ hơn bao thứ nhất 3kg?

Bài 6: Có 7kg gạo, một quả cân đĩa, một quả cân 1kg. Làm sao chỉ một cái cân mà chia gạo thành hai phần: một phần 4kg và một phần 3kg?

Bài 7: Toàn đố Minh: “Thời gian từ đầu ngày đến “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ “bây giờ” đến cuối ngày. Bạn có biết “bây giờ” là mấy giờ không? Hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của Toàn .

Bài 8: Trong một tháng 2 nào đó có 5 ngày chủ nhật. Ngày 28 tháng 2 là ngày gì?

Bài 9: Năm nay bố 32 tuổi, gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10: Mẹ Na đi chợ cầm 80000 đồng, mẹ mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, mua rau hết 2000 đồng. Mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11: Bố có hai tờ giấy 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, báo hết 4000 đồng và mua xăng hết 18000 đồng. Bạn còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12: Minh có 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13 : Có 10 kg đường, một cái cân đĩa và hai quả cân 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để lấy ra 7 kg đường trong một lần cân?

BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ DÀI

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

7 m = …………cm 7 m = …………dm=………….mm 1 m 7cm =…………………….cm
2 m = ……dm =…….cm 9 m = …………dm=………….cm 5 km 6 hm =…………………….hm
5 km = …………đập=………….m 3 km = …………hm=………….m 7 km 8 đập  =……………………đập
7 hm = …………dam=………….m 6 m = …………mm 9 m 8 dm = ……………..dm
4 km = ……hm = =…………m 5000 m = …………..km 9 m 7 cm = ……………..cm
8 hm = …………m 80 hm = …………..km 7 dm 9 cm =……………cm
7 km = …………m đập 7 00 =………….km 8 dm 7mm = ……………mm

2. Tính toán:

32 m x 3 =…………….. 48 cm : 2 =…………….. 45 dm + 28 dm  =……………..
46 m : 2 =…………….. 96 dm : 3 =…………….. 36 m + 42 m  =……………..
28 hm x 6 =…………….. 84 sát thương: 4 =…………….. 270 m + 45 m =……………..
47 km x 3 =…………….. 28 hm : 2 =…………….. 317 m  – 52 m   =……………..
61 m x 4 =…………….. 48 hm : 2 =…………….. 21 m : 3   =……………..
28 dm x 6 =…………….. 63 cm : 3 =…………….. 45 đập : 5  =……………..
36 cm : 3 =…………….. 5 cm + 8 cm  =…………….. 63 hm : 7   =……………..

3. Điền dấu ( <, > = ) vào chỗ chấm:

3m 5 dm …………35 dm 8 km 7 hm ………….805 hm
3m 5 dm …………3m 8m 1 dm …………80 dm
6 m 7 cm …………..7 m 8 cm 9 mm …………89 mm
6 m 7 cm …………..607 cm 8 cm 9 mm …………809 mm
6 m 7cm …………..670 cm 8 cm 9 mm …………7 cm 9 mm
8 km …………9 km 8 cm 9 mm …………890 mm
8 km 7 hm ………….85 hm 8 km 7 hm ………….850 hm

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Thể loại: Giáo dục

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *