bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2018


Bạn đang xem bài viết ✅ Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay mời các bạn tham khảo , dễ dàng viết bài văn cho mình thực hiện cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua bộ sưu tập này cũng giúp các bạn ứng dụng vào quá trình học tập và làm việc của mình. Vậy mời các bạn theo dõi bài viết sau của Pgdphurieng.edu.vn:

Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TƯƠNG ĐẠO ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Đạo đức, theo nghĩa chung nhất, là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, thang giá trị được xã hội thừa nhận.

Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của toàn xã hội.

Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức là bắt buộc, diễn ra một cách tự nguyện, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần bên trong. Đạo đức của mỗi cá nhân chịu sự tác động của dư luận xã hội, sự soi xét của người khác trong xã hội, cũng như sự “soi xét” của chính mình.

Đạo đức có chức năng giáo dục, chức năng điều chỉnh, chức năng phản ánh.

Với chức năng giáo dục, các chuẩn mực đạo đức được tập thể, cộng đồng chấp nhận tác động đến ý thức, hành vi đạo đức của mỗi cá nhân, để mỗi cá nhân tự giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách theo bản thân. nhu cầu. chuẩn mực chung của xã hội. Mặt khác, khi nhận xét, đánh giá hành vi đạo đức của người khác, người nhận xét cũng tự điều chỉnh mình và từ đó làm cho chuẩn mực đạo đức chung trong xã hội ngày càng hoàn thiện hơn.

Với chức năng quy định, chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân và mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Trong xã hội, quan niệm và hành vi đạo đức của người này có tác động đến quan niệm và hành vi đạo đức của người khác và ngược lại. Các chuẩn mực đạo đức được cộng đồng và toàn xã hội thừa nhận là công cụ quan trọng để kiểm soát các hoạt động chung của cả cộng đồng, đồng thời với pháp luật và các quy định khác.

Với chức năng phản ánh, đạo đức phản ánh hiện thực xã hội, vì tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội được thể hiện trong đạo đức xã hội. Một xã hội xa lánh đạo đức đại diện cho những xung đột chưa được giải quyết tồn tại trong xã hội.

2. Về sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay

Qua 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nhiều tiến bộ… Đa số cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác quần chúng. làm việc, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, làm nòng cốt trong công cuộc đổi mới.

Tuy nhiên, trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay đã có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: “Suy thoái, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. . Đó là nguy cơ lớn liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở các hình thức chủ yếu sau:

Một là, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi, sống buông thả, hưởng thụ, sống thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong các tầng lớp xã hội.

Thứ hai, tình trạng tham nhũng, hối lộ, bòn rút tài sản công, lãng phí xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực và đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ ba, những hành động cơ hội, “chơi bời” để trục lợi còn khá phổ biến.

Bốn là, lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái nghị quyết của Đảng; nói nhiều làm ít; ăn nói tùy tiện, vô nguyên tắc.

Năm là, tệ quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Sáu là, tình trạng suy thoái đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu…

Thứ bảy, đạo đức nghề nghiệp sa sút, kể cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh. Hiện tượng mê tín, dị đoan có xu hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có cả khách quan và chủ quan.

Về khách quan, trước hết là do tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường, nhất là khả năng kích động lối sống thực dụng. Tác động của đạo đức, lối sống tư sản, lối sống hưởng thụ phương Tây đối với nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của mạng thông tin toàn cầu. Các thế lực thù địch, phản động ra sức kích động lối sống ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo và gia đình họ, coi đó là một trong những biện pháp thực hiện. diễn biến hòa bình”.

Về nguyên nhân chủ quan, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò nền tảng của đạo đức đối với sự ổn định, phát triển xã hội và tác động của cơ chế kinh tế thị trường đối với đạo đức xã hội. Thực tế chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu tổ chức, phối hợp giữa các ngành, các cấp. Một bộ phận lãnh đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức, lối sống.

Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã tác động to lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nó đang làm thay đổi, bóp méo các chuẩn mực, thang giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, tác động có hại đến sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, việc tổ chức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với những nguy cơ khác dẫn đến mất ổn định chính trị – xã hội, liên quan đến “sự tồn vong của Đảng, của chế độ”.

Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ra Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và cả nước. xã hội. Thực hiện tốt Cuộc vận động này sẽ góp phần quan trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và ngoài xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cài Win Xp Bằng Đĩa Cd, Setup Windows Xp Qua Ổ, Cài Win Xp Từ Ổ Đĩa Cd, Setup Windows Xp Qua Ổ

II. HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi trọng đạo đức, hình thành những giá trị đạo đức tốt đẹp trong quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, phù hợp với yêu cầu của sự sống còn. trong sự nghiệp phát triển của dân tộc. Đó là truyền thống yêu quê hương đất nước; gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; đoàn kết, trung thành, nhân ái, tôn trọng nghĩa tình; yêu lao động; Dũng cảm, kiên cường, hiếu học, sáng tạo…

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, được Người kế thừa và phát triển, kết hợp với những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây. mà Người đã có được trong quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, thử thách và vô cùng phong phú. Tư tưởng đạo đức đó kết hợp với đạo đức tiên tiến nhất lúc bấy giờ là đạo đức cộng sản ở Hồ Chí Minh, từ đó Người xây dựng những giá trị đạo đức mới, đó là đạo đức cách mạng.

Trong quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạo đức mới – đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta và nhân dân vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. bình đẳng, dân chủ, văn minh.

Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát huy sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển. Phát huy mạnh mẽ những chuẩn mực đạo đức mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, tự cường, quyết không cam chịu đói nghèo mãi, đưa đất nước tiến lên cùng nhân loại và thời đại là động lực tinh thần to lớn thúc đẩy toàn diện sự nghiệp công cuộc đổi mới.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp phát huy mặt tích cực, khắc phục những mặt tiêu cực trong đạo đức, lối sống. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam. Xứng đáng là cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người phải trở thành nhiệm vụ hàng ngày. của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng.

2. Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

a) Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và của mỗi con người

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Làm cách mạng để chuyển xã hội cũ sang xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, một cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, lâu dài và gian khổ. Chỉ có sức mạnh mới có thể mang gánh nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình.

Hồ Chí Minh coi đạo đức là cội nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như nguồn của sông suối. Cây phải có gốc, nếu không có gốc cây sẽ khô héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là nền tảng giúp con người luôn vững vàng trước mọi thử thách, Người viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại thì không sợ hãi, rụt rè, lùi bước… thuận lợi, thành công, họ vẫn giữ vững tinh thần chịu khó, giản dị, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, chăm lo hoàn thành tốt nhiệm vụ, không kèn cựa, hưởng thụ; không cửa quyền, không quan liêu, không kiêu ngạo, không tham nhũng”.

Đối với Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Trong Di chúc bất hủ, Người viết: “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ cho Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

b) Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam

Về phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh đã bao quát các mối quan hệ cơ bản của con người trong xã hội, bao gồm:

Một là, với Tổ quốc, dân tộc phải “trung với nước, hiếu với dân”.

Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và các dân tộc phương Đông, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển trong điều kiện mới. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân là mấu chốt của đạo đức cách mạng. Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Nước là của dân, dân là chủ của nước, nên “trung với nước” là trung với dân, trung thành với lợi ích của dân, “tất cả quyền lợi đều thuộc về dân”; “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”.

Hiếu thảo với dân là Đảng, Chính phủ, cán bộ nhà nước phải là “đầy tớ trung thành của dân”; phải “trung với nước, hiếu với dân”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân thì phải bám dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Phải nắm chắc dân tình, hiểu tâm dân, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ đất nước.

Thứ hai, với mọi người phải “Yêu người, sống có nghĩa, có tình”.

Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân văn của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của loài người và chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Thương người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ xã hội, đó là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Yêu thương con người là quan tâm đến những người lao động bình thường, chiếm đại đa số trong xã hội. Thương yêu con người thì phải làm tất cả vì con người, vì mục tiêu “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; Dám hi sinh, dám dấn thân đấu tranh giải phóng con người.

Yêu người thì phải tin người. Đối với tôi, nó nghiêm khắc và chặt chẽ; Với người thì độ lượng, độ lượng, nâng người lên, kể cả với người lầm đường, lạc lối, sai lầm, lỗi lầm.

Yêu thương con người là giúp mỗi người tiến bộ, sống tốt đẹp hơn. Thương người phải thực hành tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm.

Thứ ba, đối với tôi phải thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là mối quan hệ “với mình”.

Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần thiết của con người, mang tính tự nhiên, giống như trời có bốn mùa, đất có bốn phương và Người đã giải thích cụ thể nội dung của từng khái niệm.

Tham Khảo Thêm:  Kiệt Tác Tranh " Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai " Và, Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai (Tái Bản 2014)

– Cần phải siêng năng, siêng năng làm việc; lao động có kế hoạch, sáng tạo và đạt năng suất cao; làm việc với tinh thần tự lực, tự cường, không lười biếng, không ỷ lại, không ỷ lại. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.

– Tiết kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của mình, từ việc lớn đến việc nhỏ; “không xa hoa, lãng phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức…”.

– Liêm chính là “luôn tôn trọng, giữ gìn tài sản của công và của nhân dân”, “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân”; “không tham địa vị, không tham tiền, không tham sướng, không tham danh lợi…”.

– Nó không ác, là nói thẳng ra là đúng. Đối với tôi, tôi không tự phụ hay tự phụ; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không nói dối, lừa gạt, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn và đoàn kết. Về công việc, hãy đặt việc công lên trước, việc tư, ​​việc nhà trước. Được giao nhiệm vụ quyết định phải làm gì, “những việc tốt dù nhỏ đến đâu cũng được thực hiện; Những việc ác, dù nhỏ đến đâu, đều phải tránh.”

– Trung thực, chí công vô tư là phải chí công vô tư với người, với việc. “Làm việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thì nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, hưởng thiên hạ”.

Cần, kiệm, liêm, chính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, nếu đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.

Thứ tư, để mở rộng mối quan hệ yêu thương giữa con người với toàn thể nhân loại, người cách mạng phải có “tinh thần quốc tế trong sáng”.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong sáng là sự nối dài quan hệ đạo đức giữa con người với nhau và với toàn thể nhân loại bởi Người không chỉ là người “Việt Nam nhất” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. khẳng định, mà còn là “nhà văn hóa lớn thế giới”, “chiến sĩ kiệt xuất của phong trào cộng sản quốc tế”.

Đoàn kết quốc tế trong sáng theo Hồ Chí Minh trước hết là đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung: đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột. Đó là tình đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản trên toàn thế giới vì một mục tiêu chung “Vô sản các phương đều là anh em”; là đoàn kết với các dân tộc vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội.

Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước chân chính dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

c) Quan niệm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng và rèn luyện đạo đức

Hồ Chí Minh đã vạch ra những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức mới trong xã hội, thể hiện ở ba điểm sau:

Trước hết, nói và làm, phải nêu gương đạo đức.

Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm.

Nói và làm trước hết phải nêu gương tốt. Gương mẫu của thế hệ trước thế hệ nối tiếp, lãnh đạo với nhân viên, đảng viên phải làm gương trước quần chúng. Người nói: “Trước mặt nhân dân, không phải mình viết lên trán chữ cộng sản là mình được họ yêu mến.

Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn mọi người, chúng ta phải đặt ra tiêu chuẩn để người khác noi theo.”

Thứ hai, xây đi đôi với chống.

Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, cần đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, xấu xa về đạo đức, không phù hợp với chuẩn mực của đạo đức mới. Xây đi đôi với chống, muốn xây thì phải chống, muốn xây thì chống.

Xây dựng đạo đức mới trước hết phải tác động vào nhận thức và đẩy mạnh giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, tập thể và toàn xã hội. Những phẩm chất đạo đức chung phải được cụ thể hóa và phù hợp với từng giai cấp, đối tượng. Trong các tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh đã nêu rất cụ thể những phẩm chất đạo đức cơ bản đối với từng giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và từng nhóm xã hội.

Trong giáo dục, cần khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh trong mỗi người, để mỗi người tự nhận thức và tự giác thực hiện. Trong đấu tranh chống tiêu cực, lạc hậu phải phát hiện sớm, quan tâm phòng ngừa, ngăn chặn.

Để xây và chống, phải phát huy vai trò của dư luận xã hội, tạo phong trào quần chúng rộng rãi, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm biểu dương gương người tốt, việc tốt. Người phát động cuộc thi đua “3 xây, 3 chống”, viết sách “người tốt việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống.

Ba là tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải đạt được thông qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ. Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó phát triển và củng cố thông qua đấu tranh và thực hành hàng ngày. Cũng như viên ngọc càng bóng, vàng càng sáng, càng trong.” Thầy: Mỗi người, mỗi đảng, mỗi người, ngày hôm qua còn vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, chưa chắc hôm nay và ngày mai còn được mọi người yêu mến, khen ngợi. mọi người, nếu lòng không trong sạch, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Trong việc rèn luyện đạo đức, Hồ Chí Minh coi tự rèn luyện có vai trò hết sức quan trọng. Ông khẳng định đã là con người thì ai cũng có chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ dở, chỗ tốt, trong người ai cũng có cái hay và cái dở. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào chính mình, không lừa dối, lừa lọc, nhìn rõ cái hay, cái tốt, cái tốt để phát huy và nhìn rõ cái xấu, cái xấu, cái ác để khắc phục. Việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ, trong đời sống riêng tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng.

3. Làm theo tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người Việt Nam chân chính, bình thường. Thông thường, gần gũi, ai cũng có thể noi theo, noi theo, để trở thành người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều này được thể hiện ở những điểm sau:

Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngay từ thuở ấu thơ, Hồ Chí Minh đã chọn rõ mục tiêu phấn đấu là vì nước, vì dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài, gian khổ, Người đã chấp nhận mọi hy sinh, không quản hiểm nguy, kiên quyết, dũng cảm, sáng suốt để vượt qua mục tiêu đó.

Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần cao cả, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục tiêu.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh là những chuỗi năm đấu tranh vô cùng gian khổ. Vượt qua muôn vàn khó khăn, anh kiên trì mục đích sống, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, khí phách, bình tĩnh, chủ động vượt qua mọi thử thách. Ông tự răn mình: “Muốn làm nên nghiệp lớn thì tinh thần càng phải cao”.

Thứ ba, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Hồ Chí Minh luôn tin dân, tin vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “đầy tớ trung kiên của dân”, “quân tử tuân lệnh quốc gia, đồng bào ra trận”.

Tham Khảo Thêm:  Hóa Vô Cơ - Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học Thpt:

Thứ tư, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân ái, tận tụy với con người.

Hồ Chí Minh có tình thương bao la với mọi kiếp người, chia sẻ với mỗi người nỗi đau. Ông nói: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có nỗi khổ riêng, gộp lại nỗi khổ của mỗi người, mỗi gia đình lại thành nỗi khổ của tôi”.

Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, lối sống giản dị và khiêm tốn phi thường.

Hồ Chí Minh sống cần, kiệm, giản dị, khinh xa hoa, không thích lễ nghi hình thức. Suốt cuộc đời Bác sống trong sáng, vì dân, vì nước, vì dân, không màng chuyện riêng tư. Người đề ra tư cách cách mạng cho cán bộ, đảng viên phấn đấu và tự mình nêu gương.

Biết bao đức tính cao cả cộng lại trong một con người làm nên tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh siêu việt, có một không hai “khó ai bì kịp”. Nhưng cũng từ tổng hòa những đức tính đó, ông là tấm gương cụ thể, gần gũi để mọi người noi theo.

4. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt những mặt sau:

Một là, thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tích cực tham gia đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp. đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu cho nước, cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một tâm nguyện, tâm nguyện tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta được hưởng tự do, “đồng bào ta còn có cơm ăn áo mặc”. cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần:

Trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước, dân tộc.

Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến ​​nghị của nhân dân, biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân. nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo, “làm giàu cho mình và cho nước”.

Có ý chí vươn lên, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta. cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

– Có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng và nhân dân; đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch, cơ hội.

– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; ham học hỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Giải quyết đúng đắn các mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi theo lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc lời dạy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

– Tích cực lao động, học tập, lao động với tinh thần lao động sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao; sử dụng có hiệu quả lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể và của mình.

– Quý trọng sức lao động, tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

– Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để lợi ích cá nhân chi phối. Chống thói chạy theo danh lợi, hám lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản công; cục bộ địa phương, thu hộ gia đình, cá nhân.

– Thẳng thắn, trung thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; Không chạy theo chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu giếm khuyết điểm…

– Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, ích kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, dối trá, làm ẩu. Có thái độ rõ ràng, lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện gian dối, bất công ra khỏi đời sống xã hội.

Ba là, nâng cao ý thức dân chủ, kỷ luật, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải đặt mình vào tổ chức, vào tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật và kỷ luật.

– Gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, khắc phục thói vô cảm, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, thắc mắc, khổ đau của nhân dân.

– Coi trọng tự phê bình và phê bình, “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình có mục đích rõ ràng, có lí, có tình. Khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe khen (kể cả tâng bốc), tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật… để giúp nhau cùng tiến bộ, đồng thời cần phê bình những biểu hiện xuất phát từ động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đánh nhau”; nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, gây hoang mang trong nội bộ.

Thứ tư, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế. quốc tế.

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực, chủ động vào tiến trình hợp tác quốc tế. khu vực, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau phấn đấu vì hòa bình, phát triển, hợp tác, chống chiến tranh, nghèo đói, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Với những vấn đề của quá khứ, lịch sử cần xóa bỏ mặc cảm và hận thù, hướng tới tương lai và xây dựng tình hữu nghị giữa các quốc gia.

– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực với ngoại lực để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng của sự hiện đại.

– Nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đấu tranh chống các biểu hiện hẹp hòi, tự ti dân tộc; đồng thời phê phán chủ nghĩa tư bản, tư tưởng ngoại lai, phi pháp, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *