bài thu hoạch xây dựng nền quốc phòng toàn dân


Mục lục bài viết

1. Khái quát tình hình quốc phòng, an ninh Việt Nam trong thời gian qua

Thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tập hợp sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước.

Những nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo về quốc phòng, an ninh là nhận thức đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển lý luận, sức mạnh tổng hợp các lực lượng quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, luật, nghị định nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quản lý, điều hành đất nước. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tập hợp sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, tác động và diễn biến phức tạp, khó lường. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước.

Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn chủ quan, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình ở cơ sở, chưa gắn bó với nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân ở một số nơi chưa được củng cố vững chắc.

Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ chưa thường xuyên được nâng cao về chiến thuật, kỹ thuật, khoa học công nghệ nên sức chiến đấu chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu, dự báo về quốc phòng, an ninh còn hạn chế, việc nắm tình hình còn sơ hở, bị động, bất ngờ.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang chống phá Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới, chúng đang thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm làm thay đổi chế độ chính trị của nước ta. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang. Vì vậy, nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đòi hỏi phải chủ động nắm chắc tình hình, sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc.

Sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới đòi hỏi phải chủ động ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố dẫn đến xung đột vũ trang, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, vì vậy mỗi công dân phải có nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, Đảng ta xác định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Hack tốc độ 3g vinaphone max

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, quản lý trung tâm, thống nhất đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh, quốc phòng

Trong quy định của Điều lệ Đảng và các văn kiện của Đảng qua các nhiệm kỳ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. bảo vệ.

Đảng Cộng sản Việt Nam không thông qua tổ chức trung gian nào, không phân chia quyền lực, không nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Vai trò lãnh đạo của Đảng là duy nhất và tuyệt đối.

Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và mọi hoạt động của sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng các cấp. Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo nội dung, phạm vi quy định cho từng cấp.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp Quân đội và Công an về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng lãnh đạo xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, hậu cần kỹ thuật, công tác an ninh. vũ khí…

4. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới

4.1 Vai trò của phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

Trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ bảo đảm tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh, bảo đảm nguồn lực vật chất, kỹ thuật, công nghệ và con người cho quốc phòng, an ninh.

Phát triển kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, tạo vốn tích lũy và nguồn thu ngân sách để phát triển đất nước về mọi mặt, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, chế tạo phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. Tạo cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang.

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường ổn định xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Nền kinh tế phát triển giúp đời sống nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được cải thiện, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật.

Phát triển kinh tế thông qua mở cửa, hội nhập quốc tế tạo tiền đề phát huy lợi thế, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiểu biết, gắn kết và cơ hội đầu tư, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh. Chủ động hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi phải tham gia có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại, tăng cường thế và lực của đất nước trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

4.2 Một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với quốc phòng, an ninh

Kinh tế phát triển dẫn đến phân hóa giàu nghèo, làm nảy sinh những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình này để dụ dỗ, lôi kéo người dân. Chúng kích động nhân dân gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Tham Khảo Thêm:  Cách Gia Hạn Internet Viettel Đơn Giản Và Nhanh Nhất

Nhiều cá nhân, tổ chức có cơ hội làm giàu, nâng cao đời sống, điều này tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giàu bất chính, nhận hối lộ, tài sản bất hợp pháp.

Hợp tác thương mại, đầu tư quốc tế còn có nhiều tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng con đường hợp tác đầu tư, thương mại để câu kết với các tổ chức chống phá.

Chúng tìm cách mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy những thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh phục vụ cho âm mưu lật đổ của chúng. Chúng lợi dụng đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục để truyền bá văn hóa độc hại vào Việt Nam.

4.3 Một số giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế gắn với tiềm lực quốc phòng, an ninh

Phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh. Nâng cao công tác quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhưng đồng thời phải bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, xây dựng chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra ở cơ sở.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, hiệu quả trong cả nước. Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh cần bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương.

Phân bổ nguồn ngân sách hợp lý cho quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế thị trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp lợi ích vật chất và tinh thần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng thống nhất, đồng bộ ở các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Hoàn thiện chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khảo sát, đánh giá các nguồn lực, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, hướng phát triển, huy động, phân bổ nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi khoa học và công nghệ.

5. Vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

5.1 Tình huống vấn đề dân tộc, tôn giáo và quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, vì vậy Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng gắn liền với sự nghiệp phát triển đất nước. Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Chính phủ được thể hiện trong các nghị quyết, nghị định khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng.

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá cách mạng. Chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm bùng phát mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo. Đứng trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đường lối đổi mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế đoàn kết lại, tạo nên khối đoàn kết toàn dân.

Tham Khảo Thêm:  Khu Cắm Trại Đẹp Nhất Mùa Hè Này, Review Coco Beach Ở Rất Gần Vũng Tàu

5.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh

Đặt vấn đề dân tộc, tôn giáo trong mối quan hệ chung với quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xem xét khách quan, toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn dân.

Nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, thực hiện chính sách dân sinh, khuyến khích sự tham gia, đóng góp ý kiến ​​của mọi tầng lớp nhân dân vào công tác dân vận. phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống chính sách về dân tộc, tôn giáo phải được xây dựng ở tầm vĩ mô, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Lấy lòng dân, ý chí và sức mạnh của nhân dân làm nền tảng cốt lõi.

Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của từng địa phương, tập trung phát triển thế mạnh hàng hóa của từng địa phương để nâng cao đời sống nhân dân. Tạo tiền đề vững chắc cho công tác quốc phòng – an ninh ở cơ sở, nhất là ở những địa phương có vị trí địa lý giáp biên giới, hải đảo.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng tạo, có ý thức tiếp nối và giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Liên hệ bản thân

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một công dân Việt Nam, em hiểu rằng mình cần phải ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để cống hiến sức lực và kiến ​​thức của mình cho đất nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, không để những cám dỗ vật chất tác động, làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước.

Giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh ngăn chặn, phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực chống đối.

Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đóng góp hết khả năng của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, làm tròn bổn phận của một công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Vận động nhân dân và người thân chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, tố giác những hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đoàn kết quân dân, tuyên truyền làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững tư tưởng, lập trường, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đôi với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *