Dđiện Trở Trong Của Nguồn Điện Và Bài Tập Có Lời Giải, Công Thức Tính Điện Trở Trong Của Nguồn Điện

Định luật Ôm cho toàn mạch gồm những loại mạch nào là những bài toán chính của chương dòng điện không đổi. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Nội Kháng

Xem: Công thức tính điện trở trong của nguồn điện

ĐỊNH LUẬT THẾ GIỚI MẠCH, CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH

I. ĐỊNH LUẬT TỔ CHỨC MẠCH

1. Cường độ dòng điện trong mạch kín:

– tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện

– Tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của đoạn mạch.

(I=frac{xi }{r+R_{n}})

*

Tôi: có tên:

_ cường độ dòng điện trong mạch kín

_dòng điện trong toàn mạch

_ dòng điện chạy qua nguồn điện.

( ghi chú trong các hình (xi = E))

ξ: suất điện động của nguồn điện

Rn: điện trở mạch ngoài ( Ω)

r: điện trở trong của nguồn điện ( Ω)

(r + Rn): tổng trở

UAB = VN = I.Rn = – Ir : hiệu điện thế mạch ngoài (hay gọi là: hiệu điện thế giữa hai điểm của nguồn điện). (F)

2. Ghi chú:

* Có thể viết: = (R+r ).I = UAB + Ir

* Nếu I = 0 (hở mạch) thì ξ = UAB

* Nếu R = 0 thì (I=frac{xi }{r}): dòng điện có độ lớn rất lớn; nguồn điện bị chập.

* Đoạn mạch chứa nguồn điện gọi là mạch trong, đoạn mạch chứa các điện trở (hoặc các thiết bị điện (ví dụ: bóng đèn…) gọi là mạch ngoài.

3. Công suất tiêu thụ trên các điện trở. Sức mạnh của nguồn điện

a) Công suất tiêu thụ trên điện trở:

(P=UI=RI^{2} = frac{U^{2}}{R})

U: hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở cần xét (V),

I: dòng điện chạy qua điện trở đang xét (A).

R: điện trở được xem xét (Ω)

P: công suất tiêu thụ của điện trở cần xét (W)

* Nếu mạch ngoài có n điện trở thì công suất tiêu thụ mạch ngoài bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở:

(P=P_{1}+P_{2}+..+P_{n})

b) Công suất của nguồn điện: nguồn = ξ .TÔI

ξ: suất điện động của nguồn điện (V)

I: dòng điện chạy qua nguồn điện (A)

4. Định luật Ôm cho đoạn mạch MN chứa điện trở và nguồn điện:

UMN = ± ξ ± I.Rt/đồng

Khi đi từ M đến N gặp cực dương của nguồn điện thì lấy dấu + ξ

Khi đi từ M đến N gặp cực âm của nguồn điện thì nhận dấu – ξ

Nếu bạn đi cùng chiều từ M đến N thì lấy dấu + TÔI

Nếu đi từ M đến N ngược chiều dòng điện thì lấy dấu – I

5. Hiệu quả cung cấp điện:

(H=frac{U_{N}}{xi }.100)% = (frac{R_{N}}{R_{N}+r}.100)%

6. Hiện tượng đoản mạch

(I=frac{xi }{r})

7. Nối các nguồn điện theo bộ:

a) Ghép nối tiếp:

*

(xi _{b}=xi _{1}+xi _{2}+..+xi _{n})

rb = r1 + r2 + … + rn

b) Ghép song song:

*

(xi _{b}=xi _{1}=xi _{2}=..=xi _{n})

(frac{1}{r_{b}}=frac{1}{r_{1}}+frac{1}{r_{2}}+..+frac{1}{r_{n}})

Chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau (ξ ,r ) kết nối song song:

(xi _{b}=xi _{1}=xi _{2}=..=xi _{n}) = ξ

(r_{b}=frac{r}{n})

N = tối thiểu

*

. BÀI TẬP ỨNG DỤNG:

Bài 1. Cho mạch điện sau: nguồn điện có ( suất điện động: E ​​= 60V, điện trở trong r = 2Ω)

*
*
*

Tìm thấy:

Một. Điện trở mạch ngoài Rn

b. Dòng điện chạy qua nguồn điện, dòng điện chạy qua mạch ngoài.

c. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện (hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài) UAB

đ. Cường độ dòng điện qua các điện trở, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, công suất tiêu thụ trên các điện trở, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài, công suất từ ​​nguồn điện

Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ: E = 4,5V; r = 1Ω; R1 = 3Ω; R2 = 6Ω. Tính toán:

a) Cường độ dòng điện qua nguồn và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b) Công suất của nguồn, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và công suất tiêu hao trong nguồn.

*

Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ với:

*

E = 6V; r = 0,2Ω; R1 = 1,6Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.

Biết RV = ∞ ; RA » 0.

Tính số chỉ của vôn kế (V) và ampe kế (A) trong các trường hợp sau:

a) K gián đoạn; b) K đóng.

ĐS: a)IA = 0; tia cực tím = 6V; b) IA = 2A; UV = 5,6V.

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E = 6V; r = 1Ω;

R1 = R4 = 1Ω ; R2 = R3 = 3Ω ; Ampe kế có điện trở nhỏ. Tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế UAB và số chỉ của ampe kế. Chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế.

BỆNH ĐA XƠ CỨNG: tôi = 2,4A; UAB = 3,6V ; IA = 1,2A có chiều từ C đến D

Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E = 6V; r = 1Ω; R1 = R4 = 1Ω ; R2 = R3 = 3Ω ; Ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể.

Tính số chỉ của ampe kế khi:

a) K mở; b) K đóng.

BỆNH ĐA XƠ CỨNG: a) IA = 1A ; b) IA = 1,8A.

Bài 6. Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r = 1Ω. Điện trở R1 = 1Ω ; R2 = 4Ω; R3 = 3Ω; R4 = 8Ω. Biết UMN = 1,5V. Tìm E .

BỆNH ĐA XƠ CỨNG: Đ = 24V.

Bài 7. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được nối với điện trở 4,8Ω. Khi đó hiệu điện thế ở hai đầu nguồn là 12V. Tính cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn.

ĐS: 2,5A; 12,25V.

Bài 8. Một nguồn điện được kết nối với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3V; và khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai đầu nguồn là 3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn.

ĐS: 3,7V; 0,2Ω.

Bài 9. Một nguồn điện có suất điện động 15V, điện trở trong 0,5Ω được mắc song song với mạch ngoài gồm hai điện trở 20Ω và 30Ω tạo thành mạch kín. Tính công suất mạch ngoài, hiệu suất của nguồn điện.

Địa chỉ: 17,28W

bài 10. Bóng đèn 3V – 6W nối với hai cực của một cục pin (ξ = 3V, r = 0,5Ω). Tính điện trở và công suất tiêu thụ của đèn. Đèn có sáng bình thường không?

Điện: 1.5Ω và 3.375W

Bài 11. Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2Ω, mạch ngoài gồm ba điện trở mắc nối tiếp. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu R1

Bài 12. Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω, nối tiếp với điện trở R = 1Ω để tạo thành mạch kín. Tính công suất của nguồn điện. Công suất: 4.5W

Bài 13. Một bóng đèn có ghi 12V – 6W được mắc vào một acquy có suất điện động 12V, điện trở trong 1Ω. Xác định công suất của bóng đèn. 5,53W

Bài 14. Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có độ lớn I1 = 0,5A. Khi mắc điện trở R2 = 10Ω vào hai cực của nguồn điện này thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn I2 = 0,25A. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

3V, 2Ω

Bài 15. Một nguồn điện được kết nối với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện là 3,3V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 3,5V … Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 16. Một pin có suất điện động E, điện trở trong r được nối với biến trở R để tạo thành một mạch kín. Khi có dòng điện I1 = 15A chạy qua mạch ngoài thì công suất P1 = 135W. Khi có dòng điện I2 = 6A thì P2 = 64,8W. Tính E, r

Bài 17.

Xem Thêm: Học Cách Tính Nhẩm Nhanh Mẹo Mách Miệng Mọi Người Giúp Bạn Tính Nhẩm Nhanh Như Thần Đồng

Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2Ω, mạch ngoài có điện trở R.

a) Nếu công suất mạch ngoài là 4W thì điện trở R là bao nhiêu?

b) Điện trở của mạch ngoài lúc này là R= R1 = 0,5Ω. Công suất của mạch ngoài này không thay đổi khi mắc thêm điện trở R2 vào R1. Tìm R2

Bài 18. Một nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r = 2Ω. Nối hai cực của nguồn điện với một điện trở R. Tìm R để công suất tiêu thụ tại R là cực đại. Trả lời: R = 2Ω

Tham Khảo Thêm:  Nên Mua Note 5 Hay S7 Edge, Thêm Tiền Mua S7 Edge Có Đáng? So Sánh Samsung S7 Edge Và Galaxy Note 5

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *