Đơn Chất Chia Làm Mấy Loại Lớn Là ____ Và ____, Tổng Quan Đơn Chất Là Gì

Trong thực tế có hàng chục triệu chất khác nhau, làm sao để học hết? Nó đã được các nhà khoa học giải quyết bằng cách chia các chất thành các loại như nguyên tố, hợp chất và chỉ ra rằng phân tử là hạt cấu tạo của hầu hết các chất.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu loại phần tử?

Vậy đơn chất là gì? một kết nối là gì? Nêu khái niệm phân tử, phân tử khối? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Phần tử là gì?

1. Định nghĩa phần tử

• Một nguyên tố được cấu tạo từ một nguyên tố hóa học

* Ví dụ: – Khí oxi được tạo ra từ nguyên tố O

– Natri kim loại tạo nên nguyên tử Na tốt

– Kim loại nhôm gồm nguyên tố Al.

→ Khí oxi, kim loại Na, Al được gọi là nguyên tố

• Nguyên tố kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim loại.

• Nguyên tố phi kim: Không dẫn điện, dẫn nhiệt và không có ánh kim.

• Chất gồm 1 nguyên tố hóa học thì gồm 2 loại: Nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim.

2. Đặc điểm kết cấu của đơn nguyên

• Nguyên tố kim loại: Các nguyên tử được sắp xếp gần nhau và theo một trật tự xác định

• Nguyên tố phi kim: Là những nguyên tử liên kết với nhau bằng một số nhất định (thường là 2).

II. một kết nối là gì?

1. Định nghĩa hợp chất

Hợp chất là chất gồm 2 nguyên tố hóa học trở lên.

* Ví dụ: – Nước H2O gồm 2 nguyên tố H và O.

– Muối ăn: NaCl gồm 2 nguyên tố Na và Cl

– Axit sunfuric: H2SO4 gồm 3 nguyên tố H, S và O.

Các kết nối bao gồm:

– Hợp chất vô cơ: H2O, KOH, NaCl, HNO3,…

– Hợp chất hữu cơ: CH4 (metan), C2H4 (etilen), C2H2 (axetilen),…

2. Đặc điểm cấu trúc của hợp chất

Trong các kết nối: Các phần tử được kết nối với nhau theo một tỷ lệ và trật tự nhất định.

III. phân tử

1. Định nghĩa phân tử

• Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

* Ví dụ: – Khí Hiđro (H2), Oxy (O2): 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau

Tham Khảo Thêm:  Các Loại Phân Bón Hóa Học

– Nước (H2O): 2H liên kết với 1O

– Muối ăn: 1Na liên kết với 1Cl

2. Khối lượng phân tử là gì?

• Khối lượng phân tử là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon.

* Ví dụ: O2 = 16,2 = 32đvC

Cl2 = 35.5.2 = 71đvC

CaCO3 = 40 + 12 + 16,3 = 100đvC

H2SO4 = 1,2 + 32 + 16,4 = 98 đvC.

*

IV. Trạng thái tự nhiên

– Mọi chất đều là tập hợp vô cùng lớn của các nguyên tử (như kim loại) hoặc phân tử (như hợp chất).

– Tuỳ theo điều kiện nhiệt độ, áp suất mà mỗi chất có thể tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng và khí, ví dụ: nước đá, nước lỏng và hơi nước. Ở trạng thái khí, các hạt cách xa nhau.

V. Bài tập về hợp chất đơn chức, hợp chất phân tử khối.

* Bài 1 trang 25 SGK Hóa học 8: Viết lại các câu sau vào vở bài tập của bạn với tất cả các từ thích hợp:

“Các chất được chia thành hai loại lớn… và… Các nguyên tố bao gồm một… và… bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học.”

“Các nguyên tố được chia thành … và … Kim loại có ánh kim loại dẫn điện và nhiệt, không giống như … không có những đặc tính này (ngoại trừ than chì dẫn điện).

Có hai loại kết nối: kết nối … và kết nối …

° Giải pháp:

• “Các chất được chia thành hai loại lớn là một yếu tố duy nhấtKết nối. Phần tử bao gồm một nguyên tố hóa học vẫn kết nối bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học”

• “Tiểu học được chia thành kim loạiphi kim loại. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim loại không có tính chất nào ở trên (ngoại trừ than chì dẫn điện).

• Có hai loại kết nối: đầu nối vô cơ và tổng hợp hữu cơ.

* Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 8: a) Đồng và sắt được cấu tạo từ những nguyên tố nào? Kể tên cách sắp xếp các nguyên tử trong một mẫu kim loại.

b) Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này đều là nguyên tố phi kim, giống như hiđro và oxi. Các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?

° Giải pháp:

a) – Kim loại đồng và sắt gồm các nguyên tố đồng (Cu) và sắt (Fe).

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 8

Trong một nguyên tố kim loại, các nguyên tử được sắp xếp gần nhau và theo một thứ tự nhất định.

b) – Khí nitơ, khí clo gồm các nguyên tố nitơ, clo.

– Trong nguyên tố phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau bằng một số nhất định, thường là 2. Khí nitơ do 2 nguyên tử N liên kết với nhau, khí clo do 2 nguyên tử Cl liên kết với nhau.

* Bài 3 trang 26 SGK Hóa học 8: Trong số các hợp chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích hợp chất nào là nguyên tố hay hợp chất:

a) Khí amoniac gồm N và H.

b) Photpho đỏ được tạo thành từ P.

c) Axit clohiđric gồm H và Cl.

d) Canxi cacbonat gồm Ca, C và O.

e) Glucozơ gồm CH và O .

f) Kim loại magie gồm Mg.

° Giải pháp:

a) Khí NH3: là hợp chất vì gồm 2 nguyên tố nitơ và hiđro

b) Photpho(P): nguyên tố tinh khiết vì được tạo nên từ 1 nguyên tố photpho

c) Axit clohiđric: hợp chất vì gồm 2 nguyên tố Cl và H

d) Canxi cacbonat: hợp chất vì được tạo bởi 3 nguyên tố Ca, C và O

e) Glucozơ: là hợp chất vì gồm 3 nguyên tố C, H và O

f) Magiê (Mg): nguyên tố tinh khiết vì được tạo ra từ 1 nguyên tố Mg

* Bài 4 trang 26 SGK Hóa học 8: a) Phân tử là gì?

b) Phân tử của hợp chất được tạo thành từ các nguyên tử như thế nào và nó khác với phân tử của một nguyên tố như thế nào? Lấy một ví dụ minh họa.

° Giải pháp:

a) Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau, còn phân tử của đơn chất là những nguyên tử cùng loại.

Ví dụ:– Phân tử của hợp chất: axit sunfuric được tạo bởi các nguyên tử H, S, O.

Phân tử của một nguyên tố: Khí oxi gồm 2 nguyên tử oxi

* Bài 5 trang 26 SGK Hóa học 8: Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (SGK), chép các câu sau vào vở ghi đầy đủ các từ và số thích hợp vào ô trống:

*

Phân tử nước và phân tử khí cacbonic giống nhau ở chỗ đều được cấu tạo từ ba… trong hai… liên kết với nhau theo tỉ lệ… Còn về hình dạng thì khác nhau, phân tử trước có hình… phân tử sau có hình hình dạng… .

Tham Khảo Thêm:  Cách Kết Luận Bảng Xét Dấu Toán 10, Dạng Toán 1

° Giải pháp:

– Phân tử nước và phân tử khí cacbonic giống nhau ở chỗ đều được cấu tạo từ ba nguyên tử thuộc về hai yếu tố liên kết với nhau thứ mười hai. Có hình dạng khác nhau, phân tử nước là ngoằn ngoèo phân tử khí cacbonic đường thẳng

* Bài 6 trang 26 SGK Hóa học 8: Tính khối lượng mol của:

a) Khí cacbonic, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử 1C và 4H.

c) Axit nitric có phân tử lần lượt là 1H, 1N và 3O.

d) Kali pemanganat (thuốc tím) đã biết có phân tử 1K, 1Mn và 4O.

° Giải pháp:

– Tính khối lượng mol của:

a) Cacbonic (CO2) bằng: 12 + 16,2 = 44đvC)

b) Mêtan (CH4) bằng: 12 + 4,1 = 16đvC

c) Axit nitric (HNO3) bằng: 1,1 + 14,1 + 16,3 = 63đvC

d) Kali pemanganat (KMnO4) bằng: 1,39 + 1,55 + 4,16 = 158 đvC

* Bài 7 trang 26 SGK Hóa học 8: Hãy so sánh xem một phân tử oxi nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với một phân tử nước, một phân tử muối ăn và một phân tử metan (xem bài tập 6 về khí này).

Xem thêm: Chủ đề Số hữu hạn và vô hạn là gì? Xem đã hoàn thành Tìm hiểu về số thập phân hữu hạn

° Giải pháp:

– Phân tử khối của một phân tử khí oxi (gồm 2 nguyên tử oxi) bằng: 16,2 = 32đvC;

– Phân tử khối của phân tử nước (gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O) bằng: 2,1 + 16 = 18 đvC;

– Phân tử khối của một phân tử muối (gồm 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl) bằng: 23 + 35,5 = 58,5đvC;

– Phân tử khối của phân tử metan (gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H) là 12 + 4 = 16đvC.

→ Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước, bằng 32/18=1,8 lần phân tử nước

→ Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn bằng 32/58,5=0,55 lần phân tử muối ăn

→ Một phân tử khí oxi nặng hơn một phân tử metan, 32/16=2 lần phân tử metan


Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *