Hệ Thức Định Luật Sác Lơ

x-lair.com giới thiệu bài viết Định luật Charles tới học sinh lớp 10 nhằm giúp học tốt chương trình Vật Lí 10.

*

Bạn đang xem: Hệ thống luật giàn giáo

*

*

*
*
*
*

Nội dung bài Định luật Charles:BÀI 3: ĐỊNH LUẬT KAT-COM (Quá trình đẳng tích) I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. Nội dung định luật Sac – le: với thể tích không đổi, áp suất của một lượng khí nhất định biến thiên tuyến tính với nhiệt độ của khí Công thức: 1 2 hay ppp const TT Đường đẳng tích II. VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Nung nóng một khối khí trong bình kín làm nhiệt độ của nó tăng thêm 10 C thì thấy áp suất của khí trong bình tăng thêm 1/360 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí bằng A. 1870 C B. 3600 C C. 2730 C D. 870 C Lời giải Gọi T0 là nhiệt độ ban đầu của khối khí T1 là nhiệt độ của khối khí sau khi tăng thêm bao nhiêu 1 0 TT P0 là áp suất ban đầu của khối khí 1 p là áp suất của khối khí khi tăng nhiệt độ 10 0 Vì đậy kín bình nên quá trình xảy ra đối với khối khí đặt trong bình là a. quá trình đẳng tích. Vậy theo định luật Charles ta có: 360 suy ra 360K hay 360 273 87 C Lưu ý: Khi áp dụng công thức 1 2, hãy cẩn thận thay đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0 CT. Đáp án D Ví dụ 2: Một bình thép chứa khí ở 270 C dưới áp suất 6,3.10-5 Pa, làm lạnh đến nhiệt độ -730 C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu? Đáp án C. Ví dụ 3: Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 330 C dưới áp suất 300 Pa. Sau đó bình được chuyển đến nơi có nhiệt độ 370 C. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình chứa. Đáp án B Ví dụ 4: Một bình thép chứa khí ở 70 C dưới áp suất 4 atm. Nhiệt độ của khí trong bình là bao nhiêu khi áp suất khí tăng thêm 0,5atm A. 280 K B. 70 C C. 315 K D. 54 K Hướng dẫn giải: Chú ý thay đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0 A. C Ví dụ 5: Van an toàn của nồi áp suất sẽ mở khi áp suất trong nồi là 9 atm. Ở 200 C hơi nước trong nồi có áp suất 1,5 atm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ mở Chú ý: Cẩn thận thay đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0C. Đáp án A Ví dụ 6: Nhiệt độ của khí trong bình kín là bao nhiêu, khi tăng áp suất lên 2 lần, nhiệt độ trong bình tăng thêm 313 K thì thể tích không đổi. Đáp án B.III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG Câu 1: Trong hệ tọa độ (P, T) đường thẳng nào sau đây là đường đẳng tích? A. đường hypebol B. Nếu kéo dài thì đường thẳng đi qua gốc tọa độ C. Nếu kéo dài thì đường thẳng không đi qua gốc tọa độ D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm 0 pp Câu 2: Quá trình nào sau đây có thể coi là quá trình đẳng áp? A. Làm nóng khí trong bình hở B. Không khí trong quả bóng được phơi dưới ánh nắng mặt trời, bị đốt nóng làm quả bóng nở ra (to hơn). C. Đun nóng khí trong xi lanh, khí nở ra đẩy pít-tông đi lên. D. Đun nóng khí trong bình kín. Câu 3: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Charles. Câu 4: Các công thức nào sau đây liên quan đến quá trình đẳng nhiệt? A. PT = hằng số B. PT PT 11 2 2 = C. PV = hằng số D. V. T = hằng số Câu 5: Định luật Sac-lơ được áp dụng gần đúng cho A. khí lí tưởng B. khí thực C. Ở áp suất và nhiệt độ khí thường D. trong mọi trường hợp Câu 6: Áp suất của khí trơ trong bóng đèn tăng 1,5 lần khi đèn sáng so với khi tắt. Biết nhiệt độ của khí đèn là 270 C. Nhiệt độ của đèn khi nó cháy bình thường là bao nhiêu A. 1770 C B. 420 K C. 300 K D. 140,50 C Câu 7: Nén đẳng nhiệt một lượng khí từ 15 lít đến 11,5 lít, tăng áp suất thêm 3,5kPa. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? A. 2683Pa B. 11500Pa C. 3500Pa D. 4565Pa Câu 8: Khi đun nóng khí trong bình kín lên 200 C thì áp suất khí tăng thêm 1/20 áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí A. 4000 C B. 293K C. 400K D. 2930 C Câu 9: Nung nóng đẳng tích một lượng khí đến 250 C thì áp suất tăng 12,5% so với áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí A. 2000 C B. 312,5K C. 312,50 C D. 200K Câu 10: Áp suất của khối khí trong săm xe đạp ở 200 C là 105 Pa. Nếu để xe đạp ngoài nắng có nhiệt độ 400C thì áp suất của khối khí trong ống đó sẽ là bao nhiêu, biết rằng thể tích của ống đó thay đổi không đáng kể. A. 0,5.105Pa B 1,068.105 Câu 11: Một bình thủy tinh chứa không khí được đậy kín bằng bình kém khối lượng, nút có ĐCNN 2s cm 1,5. Ban đầu xi lanh được đặt ở nhiệt độ 270°C và áp suất của khí trong xi lanh bằng áp suất khí quyển (5 0 P 1.013.10 Pa). Khi đặt bình thủy tinh đó ở nhiệt độ 470 C thì áp suất của khối khí trong bình. Câu 12: Một bình thủy tinh chứa không khí được đậy kín bằng một bình kém khối lượng, nút có tiết diện 2 s cm 1. 5. Ban đầu xi lanh được đặt ở nhiệt độ 270°C và áp suất của khí trong xi lanh bằng áp suất khí quyển (5 0 P 1.013.10 Pa). Tìm nhiệt độ lớn nhất để khi đặt bình lên thì bình không bị đẩy lên. Cho gia tốc trọng trường Câu 13: Một bình thủy tinh chứa không khí được đậy kín bằng một phích cắm khối lượng m. Đường kính miệng bình là 2s cm 1,5. Khi nó ở nhiệt độ phòng (270 C), áp suất của khối trong bình chứa được xác định bằng áp suất khí quyển và bằng 1 atm. Nung nóng bình đến nhiệt độ 870 C thì ấn nút. Tính khối lượng m của nút và cho gia tốc trọng trường là 2 g ms Câu 14: Một bóng đèn có thể tích 0,2dm3 chứa đầy một khí trơ. Khi ở 270 C áp suất của khí trong đèn là 1,5 atm. Khi đèn làm việc, nhiệt độ của bóng đèn đạt 3270 C. Tính áp suất của khối khí trong bóng đèn khi đèn sáng. A. 3atm B. 0,75atm C. 8,07atm D. 4,75atm Câu 15: Một bóng đèn dây tóc chứa một khí trơ, khi sáng nhiệt độ của bóng đèn là 4000 C, áp suất bên trong bóng đèn bằng áp suất khí quyển 1 ATM. Tính áp suất khí trong bóng đèn khi bóng đèn không cháy ở 220 C.A. 4,4atm B. 0,055atm C. 2,28atm D. 0,44atm Câu 16: Nung nóng đẳng tích một khối khí đến 200C thì áp suất khí tăng thêm 1/40 so với áp suất khí ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí Câu 17: Nếu tăng nhiệt độ của khí trơ trong bầu từ nhiệt độ 01t C 15 đến nhiệt độ 0 2t C 300 thì áp suất của khí trơ tăng bao nhiêu lần? Câu 18: Ở nhiệt độ 2730 C, thể tích của một chất khí là 12 lít. Tính thể tích của khí đó ở 5460 C khi áp suất đó không đổi A. 12 lít B. 24 lít C. 18 lít D. 6 lít Câu 19: Chọn biểu thức của định luật Saclo Câu 20: Chọn câu đúng. Khi đun nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì: A. Áp suất của khí không đổi B. số phân tử khí trên một đơn vị thể tích không đổi C.

Tham Khảo Thêm:  điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Xem thêm: Công suất điện Công suất điện, Công suất điện, Định luật Jun

Số phân tử trong đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D. Số phân tử trong đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Trong hệ tọa độ (P, T) đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ là đường đẳng tích Câu 2: Đáp án D Có thể coi sự nung nóng một lượng khí trong bình kín là một quá trình đẳng nhiệt Câu 3: Đáp án C Biểu thức no tuân theo định luật Sac-lơ Câu 4: Đáp án A Công thức liên quan đến quá trình đẳng tích PT = hằng số Câu 5: Đáp án B .

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *