Oxit Được Chia Làm Mấy Loại, Cách Gọi Tên Và Phân Loại Oxit Như Nào

Ở lớp 8 các em đã học về oxi-không khí và được giới thiệu sơ lược về oxit bazơ và oxit axit, ngoài 2 oxit chính đó còn có những oxit nào nữa, dựa vào tính chất hóa học nào để phân loại oxit?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể oxit là gì, tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ, cách phân loại oxit.

Bạn đang xem: Oxit được chia làm mấy loại

I. Oxit là gì? cách gọi tên oxit?

1. Định nghĩa oxit

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, một trong số đó là oxi.

Ví dụ: CaO, CuO, CO2, SO2, FeO,…

2. Cách gọi tên Oxit?

– Tên oxit bazơ = tên kim loại (có hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + “Oxit”

Ví dụ: Na2O: Natri oxit; Fe2O3: Sắt (III) Oxit; FeO : Sắt(II) oxit.

– Tên oxit axit = (Tên tiền tố số nguyên tử phi kim) + Tên phi kim + (Tên tiền tố số hiệu nguyên tử oxi) + “Oxit”

Mục lục Tiền tố tên Ví dụ
Đầu tiên Mono (không cần ghi âm) CaO: Canxi oxit
2 Đi CO2: Khí cacbonic
3 Ba SO3: Lưu huỳnh trioxit
4 Tetra
5 năm ngũ N2O5: Đinitơ pentaoxit
*

II. Phân loại oxit

– Để phân loại oxit người ta dựa vào tính chất hoá học của chúng với nước, axit, bazơ,…

– Oxit được chia thành 4 loại:

+ Oxit bazơ: Đây là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit sẽ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Na2O, CuO, BaO, FeO,…

+ Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5,…

+ Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước khi tác dụng với dung dịch axit.

Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

+ Oxit trung tính: Còn gọi là oxit không tạo muối, là oxit không phản ứng với axit, bazơ hoặc nước.

Ví dụ: CO, KHÔNG,…

III. Tính chất hóa học của oxit

1. Tính chất hóa học của oxit bazơ

a) Oxit bazơ tác dụng với nước (Oxit bazơ + H2O)

– Một số oxit bazơ phản ứng với nước ở nhiệt độ thường: Na2O; Cao; K2O; BaO, … lần lượt tạo ra bazơ tan (kiềm): NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2

Tham Khảo Thêm:  Số Nhóm Chức Este Là Gì ? Lý Thuyết Cơ Bản Về Este Đa Chức

– PTPƯ: Oxit bazơ + nước → Bazơ

Ví dụ: Na2O + H2O → NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

b) Oxit bazơ tác dụng với axit (Oxit bazơ + axit)

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

– PTPƯ: oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

c) Oxit bazơ phản ứng với oxit axit (Oxit bazơ + oxit axit)

– Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tác dụng với oxit axit tạo muối.

– PTPƯ: Oxit bazơ + oxit axit → Muối

Ví dụ: Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

2. Tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit ngoài tên gọi trên còn có tên gọi khác là AnHiDric của axit tương ứng.

Ví dụ: SO2: Lưu huỳnh khan (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfuric)

a) Oxit axit tác dụng với nước (oxit axit + H2O)

Nhiều oxit axit phản ứng với nước tạo thành dung dịch axit.

– Một số oxit axit phản ứng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, N2O5, CO2, CrO3,… tạo ra các axit tương ứng như: H3PO4, H2SO3, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2Cr2O7,. ..

Ví dụ: 2NO2 + H2O + ½O2 → 2HNO3.

CO2 + H2O → H2CO3

CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7.

N2O5 + H2O → 2HNO3.

Chú ý: NO , N2O , CO không phản ứng với nước ở điều kiện thường (nhiệt độ thường).

b) Oxit axit phản ứng với bazơ (oxit axit + bazơ)

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4 (muối axit)

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (muối trung hòa)

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

c) Oxit axit phản ứng với oxit bazơ ( Oxit axit + Oxit bazơ)

– Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tạo thành muối.

Tham Khảo Thêm:  Kính Lúp Là Gì Vật Lý 9 Bài 50, Lý Thuyết Kính Lúp

Ví dụ: Na2O + SO2 → Na2SO3

CO2(k) + CaO → CaCO3

* Oxit lưỡng tính: Một số oxit vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch bazơ gọi là oxit lưỡng tính. Ví dụ: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Ví dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

* Oxit trung tính (hay oxit không tạo muối): Một số oxit không phản ứng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

IV. Bài Tập Oxit Axit, Oxit Bazo

Bài 1 trang 6 SGK ngữ văn 9: Có các oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào tác dụng được với:

nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết các phương trình phản ứng.

* Lời giải bài 1 trang 6 SGK 9:

a) Oxit tác dụng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Oxit tác dụng được với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit phản ứng được với dung dịch natri hiđroxit:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Bài 2 trang 6 SGK ngữ văn 9: Có các chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Kể tên những cặp chất có thể phản ứng với nhau.

* Lời giải bài 2 trang 6 SGK 9:

– Các cặp chất tác dụng được với nhau:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

Bài 3 trang 6 SGK ngữ văn 9: Trong các chất sau: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, hãy chọn chất thích hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn:

a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước

c) Nước + … → axit sunfuric

d) Nước + … → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat

Hãy dùng công thức hóa học để viết tất cả các phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 3 trang 6 SGK 9:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Công Thức Tính Khoảng Vân Giao Thoa Là, Top 16 Công Thức Tính Khoảng Vân

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 SGK ngữ văn 9: Cho các oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Chọn các chất đã được chứng minh là có tác dụng với:

a) nước tạo thành axit.

b) nước tạo thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit tạo thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Viết các phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 4 trang 6 SGK 9:

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tác dụng với axit tạo thành muối và nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 5 trang 6 SGK ngữ văn 9: Có hỗn hợp CO2 và O2. Làm cách nào để thu được O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

* Lời giải bài 5 trang 6 SGK 9:

– Cho hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) Khí CO2 bị giữ lại trong bình xảy ra phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 6 trang 6 SGK ngữ văn 9: Cho 1,6g đồng(II) oxit phản ứng với 100g dung dịch axit sunfuric nồng độ 20%.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

Xem thêm: Trung điểm các cạnh của tứ diện đều là đỉnh của , trung điểm các cạnh của tứ diện đều là

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *