Viết Phương Trình Đường Thẳng Lớp 12, Viết Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian

I. Lý thuyết về đường thẳng trong không gian

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng

*

2. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian

*

3. Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt bằng

*

4. Góc giữa 2 đường thẳng

*

5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

*

6. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường

*

* Phép tính 1:

– Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua M1 và vuông góc với Δ.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng lớp 12

– Tìm tọa độ giao điểm H của Δ và mặt phẳng (Q).

– d(M1,Δ) = M1H

* Phép tính 2:

*

7. Khoảng cách giữa 2 đường chéo

*

* Phép tính 1:

– Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (Δ) và song song với (Δ1).

– Tính khoảng cách từ M0M1 đến mặt phẳng (Q).

– d(Δ,Δ1) = d(M1,Q)

* Phép tính 2:

*

II. Các dạng bài tập về đường thẳng trong không gian

Dạng 1: Viết PT của đường thẳng (d) đi qua một điểm và có VTCP

*

Phương pháp:

*

Câu trả lời:

*

Dạng 2: Viết PT của đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Phương pháp

*

Ví dụ: Viết đồ thị (d) đi qua các điểm A(1; 2; 0), B(-1; 1; 3);

Câu trả lời:

*

Dạng 3: Viết PT đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng

Phương pháp

*

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng đi qua A(2;1;-3) và song song với đường thẳng Δ:

*

Câu trả lời:

*

Dạng 4: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mp(∝).

Phương pháp

*

Ví dụ: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A(1;1;-2) và vuông góc với mp(P): xyz-1=0

Câu trả lời:

*

Dạng 5: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với 2 đường thẳng (d1), (d2).

Phương pháp:

*

Ví dụ: Trong không gian Oxyz, viết phương trình tham số của đường thẳng d khi d đi qua điểm M(1;-3;2) vuông góc với d1:

*

Dạng 6: Viết PT đường thẳng (d) là giao điểm của 2 mp

– mp(P): Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A”x + B”y + C”z + D” = 0;

Phương pháp:

+ Giải pháp 1:

*

+ Giải pháp 2:

– Bước 1: Tìm tọa độ 2 điểm A, B d. (Tìm 2 nghiệm của hệ 2 PT trên)

Tham Khảo Thêm:  Dàn ý miêu tả cây ăn quả

– Bước 2: Viết PT của đường thẳng đi qua 2 điểm AB.

+ Giải pháp 3:

– Đặt 1 trong 3 ẩn số bằng t (ví dụ x = t), giải hệ 2 PT với 2 ẩn số còn lại theo t rồi suy ra PT tham số từ d.

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng (d) là giao tuyến của hai mặt phẳng (P): 2x+yz-3=0 và (Q): x+y+z-1=0.

Câu trả lời:

*

Dạng 7: Viết PT hình chiếu của đường thẳng (d) trên mp(P).

Phương pháp

– Bước 1: Viết PT mp(Q) chứa d và vuông góc với mp(P).

– Bước 2: Lập phép chiếu để tìm d’= (P)∩(Q).

– Chú ý: Nếu d⊥(P) thì hình chiếu của d là điểm H=d∩(P).

*

Câu trả lời:

-Mặt phẳng Q đi qua d có phương trình dạng: m(x-2z) + n(3x-2y+z-3)=0

(m+3n)x – 2ny + (-2m+n)z – 3n = 0

Q⊥ P⇔ 1.(m+3n) – 2(-2n) + 1.(-2m+n) = 0

⇔ m + 3n + 4n – 2m + n = 0⇔ -m + 8n = 0

Chọn m = 8 thì n = 1 ta được phương trình mp(Q): 11x – 2y – 15z – 3 = 0

– Vì hình chiếu d’ của d lên P nên d” là giao điểm của P và Q nên phương trình của d’ sẽ là:

*

Dạng 8: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A và cắt hai đường thẳng d1, d2

Phương pháp

+ Giải pháp 1:

– Bước 1: Viết PT của mặt phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d1.

– Bước 2: Tìm giao điểm B = (α)∩ (d2)

– Bước 3: Đường thẳng cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.

+ Giải pháp 2:

– Bước 1: Viết PT của mặt phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d1

– Bước 2: Viết PT của mặt phẳng (β) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d2.

– Bước 3: Kẻ vạch tìm d’= (α)∩ (β).

+ Giải pháp 3:

– Bước 1: Tìm tọa độ giao điểm B của d với d1, C của d với d2

– Bước 2: Từ điều kiện 3 điểm thẳng hàng tính tọa độ B, C

– Bước 3: Viết PT (d) đi qua 2 điểm

Ví dụ: Trong không gian Oxyz, viết PT của đường thẳng d biết d đi qua điểm A(1;1;0) và cắt hai đường thẳng d1:

*

Câu trả lời:

Tham Khảo Thêm:  Coi Chừng Rước Họa Vào Thân!

– Gọi B, C là các điểm và d lần lượt cắt d1, d2 ta có tọa độ B(1+t;-t;0) và C(0;0;2+s)

*

Dạng 9: Viết PT đường thẳng d song song với d1 và cắt cả hai đường thẳng d2 và d3.

Phương pháp

– Bước 1: Viết PT mp(P) song song với d1 và chứa d2.

– Bước 2: Viết PT mp(Q) song song với d1 và chứa d3.

– Bước 3: Kẻ vạch tìm d = (P)∩ (Q).

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt (d1),(d2) có PT:

*

Câu trả lời:

*

Dạng 10: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2

Phương pháp

+ Giải pháp 1:

– Bước 1: Viết PT của mặt phẳng (α) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d1.

– Bước 2: Tìm giao điểm B = (α)∩ (d2)

– Bước 3: Đường thẳng cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.

+ Giải pháp 2:

– Bước 1: Viết PT mp(α) đi qua điểm A và vuông góc với d1.

– Bước 2: Viết PT mp(β) đi qua điểm A và chứa d2.

– Bước 3: Kẻ vạch tìm d = (α)∩ (β).

*

Câu trả lời:

– PT mp(P)⊥ d2 phải nhận VTCP d2 làm VTPT nên PT:2x – 5y + z + D = 0

– PT mp(P) đi qua M(1;1;1) nên có: 2.1 – 5.1 + 1 + D = 0⇒ D = 2

⇒ PT mp(P):2x – 5y + z + 2 = 0

– Tọa độ giao điểm A của d1 và mp(P) là: (-5;-1;3)

*

Dạng 11: Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A song song với mp(α) và cắt đường thẳng d’

Phương pháp:

+ Giải pháp 1:

– Bước 1: Viết PT mp(P) đi qua điểm A và song song với mp(α).

– Bước 2: Viết PT mp(Q) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d’.

– Bước 3: Kẻ vạch tìm d = (P)∩ (Q).

+ Giải pháp 2:

– Bước 1: Viết PT kẻ từ mặt phẳng (P) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α)

– Bước 2: Tìm giao điểm B = (P)∩ d’

– Bước 3: Đường thẳng cần tìm d đi qua hai điểm A, B.

*

Câu trả lời:

*

Dạng 12: Viết PT đường thẳng d nằm trong mp(P) và cắt hai đường thẳng d1, d2 cho trước.

Phương pháp:

Tham Khảo Thêm:  Cách Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng

– Bước 1: Tìm giao điểm A = d1∩(P); B = d2∩(P)

– Bước 2: d là đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Ví dụ: Cho 2 đoạn thẳng:

*

và mặt phẳng (P): x – y – 2z + 3 = 0; Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) và cắt 2 đường thẳng d1 , d2;

Câu trả lời:

*

– Cho A = d1∩(P); B = d2∩(P) thì tọa độ của A và B lần lượt là: A(-1+2t;1-t;1+t) và B(1+s;2+s;-1+2s)

– Ta có: A∈(P) do đó: (-1+2t)-(1-t)-2(1+t)+3=0⇔ t = 1⇒ A(1;0;2)

– Tương tự: B∈(P) phải: (1+s)-(2+s)-2(-1+2s)+3=0⇔ s = 1⇒ B(2;3;1)

*

Dạng 13: Viết PT đường thẳng d nằm trong mp(P) và vuông góc với đường thẳng d’ cho trước tại giao điểm I của d’ và mp(P).

Phương pháp

*

Dạng 14: Viết PT đường thẳng d vuông góc với hai đường chéo d1, d2.

Phương pháp

+ Giải pháp 1:

*

– Bước 4: Kẻ vạch tìm d = (P)∩ (Q). (Bây giờ ta chỉ cần tìm thêm 1 điểm M thuộc d).

+ Giải pháp 2:

– Bước 1: Gọi M(x0+at; y0+bt; z0+ct)∈ d1; N(x0″+a’t’; y0’+b’t’; z0’+c’t’)∈ d2 là chân các đường vuông góc chung của d1 và d2.

– Bước 2: Tôi đã làm

*

– Bước 3: Thay t và t’ vừa tìm được vào tọa độ M, N để tìm M, N. Đường thẳng cần tìm d là đường thẳng đi qua 2 điểm M,N.

– Lưu ý: Cách 2 cho ta tìm ngay độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường chéo.

*

Câu trả lời:

*

Dạng 15: Viết PT đường thẳng d vuông góc với mp(P) và cắt hai đường thẳng d1 và d2.

Phương pháp:

– Bước 1: Viết PT mp(P) chứa d1 và vuông góc với (P).

– Bước 2: Viết PT mp(Q) chứa d2 và vuông góc với (P).

– Bước 3: Kẻ vạch tìm d = (P)∩ (Q).

*

Câu trả lời:

*

Dạng 16: Vẽ PT đường thẳng d đi qua điểm A, cắt nhau và vuông góc với đường thẳng d.

Xem thêm: Sự cần thiết phải xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

Phương pháp:

– Đây là trường hợp đặc biệt của dạng 10, cách làm tương tự như dạng 10.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *